Kurs engleskog za početnike (a1)

Kurs engleskog za početnike A1 nivo se deli na dva posebna kursa A 1.1. i A 1.2., a sertifikat za A1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa A 1.2.

A 1.1. NIVO

Cena: besplatno;

Fond časova: 14 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem

A 1.2. NIVO

Cena: 3.500 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 14 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: oko 8 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz kurs engleskog za početnike: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za kurs engleskog za početnike: na kraju uspešno završenog kursa A 1.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno, naši predavači će vam sve objasniti u toku kursa;

Ciljna grupa: za kurs engleskog za početnike A1 su polaznici koji žele da savladaju osnovni nivo engleskog jezika drugačijim pristupom koji podrazumeva aktivan pristup učenju. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom. Posle uspešno završenog kursa, sledeća stepenica je kurs engleskog za početnike A2 (klikni ovde).

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Kurs engleskog A2 (klikni ovde)

Kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Kurs engleskog C1 (klikni ovde)

Kurs biznis engleskog (klikni ovde)

Kurs engleskog jezika za decu (klikni ovde)

kurs engleskog za pocetnike slika test

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA JE NA KRAJU STRANICE

KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE – KRATAK OPIS

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno savladali bazični nivo engleskog jezika i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada. Drugačiji pristup podrazumeva aktivni pristup. Svaki jezik se sastoji iz četiri veštine govora, slušanja, čitanja i pisanja i plus gramatika. Naš kurs podrazumeva generalni engleski što znači da pokriva uobičajene teme i sve četiri veštine i gramatiku. Za konverzaciju je predviđeno minimum 15 min. svakog časa, budući da mnogi polaznici imaju problem da svoje pasivno znanje aktiviraju i zato je ovaj kurs istovremeno i konverzacijski kurs engleskog jezika. Znanje engleskog jezika na ovom nivou će vam omogućiti da kao turista možete da razumete uobičajena pitanja i date jednostavne odgovore, zatim konverzacija: tokom puta, na aerodromu, u hotelu, prodavnici, restoranu i sl.

Kurs engleskog za početnike se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

kurs engleskog za pocetnike slika nivoi engleskog

Engleski jezik u svetu govori prema nekoj proceni preko 2 milijarde ljudi. U mnogim zemljama je to maternji jezik kao što je V.Britanije, SAD, Kanada i Australija.

mapa zemalja u kojima se govori engleski

Učenje jezika zahteva dosta discipline i volje, tako da i pored toga što postoji dosta besplatnog sadržaja na internetu, kao i razni udžbenici, nažalost, takvom metodom uspeva da nauči nešto tek oko 5% ljudi. Velikoj većini je potreban iskusan mentor i komunikacija. Naš kurs vam nudi sve pripremljeno i provereno i što je najvažnije možete steći naviku i samopouzdanje da komunikacija na engleskom nije tako teška i da možete nešto i da kažete, a ne samo da pokušavate da razumete kada vam se obrate.

kurs engleskog za početnike dosadne knjige

Što se tiče učenika i studenata koji uče engleski u školi, treba imati u vidu da se klasična nastava održava u velikim grupama i da to nije dobro okruženje za učenje jezika. Nastavnici i profesori ne mogu da imaju individualni pristup i nemaju dovoljno vremena da posvete pažnju svakom učeniku ili studentu.

Aktivni pristup učenju uvek daje bolje rezultate – lakše i brže se upija gradivo. Na takav način engleski više neće biti bauk i pristupićete mu sa novim samopouzdanjem. Učenici i studenti mogu na kursu da nadoknade gradivo koje su propustili ili da utvrde ono što su već naučili.

kurs engleskog za početnike srećni studenti

Bilo koji oglas da pogledate videćete da se traži poznavanje engleskog jezika. Mnoge firme su ili u stranom vlasništvu, ili sarađuju sa stranim dobavljačima i investitorima ili planiraju da osvajaju strana tržišta. Vaše stručno znanje više nije dovoljno da budete uspešni u poslu, jer ako ne budete mogli to znanje da realizujete u kontaktu sa stranicima bilo u pismenom ili usmenom vidu, vaš doprinos u firmi se umanjuje i druge kolege koje lakše mogu da komuniciraju će samim tim biti u prednosti.

kurs engleskog za početnike intervju

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu i gramatiku, a studenti pasivno memorišu gradivo, kurs engleskog jezika za početnike je baziran na aktivnom pristupu tj. od polaznika se očekuje aktivnost tokom časa, ali ne na takav način da to bude naporno, već upravo suprotno – zadaci se pretvaraju u igru i zabavu, a komunikacija pomaže izgradnji osećaja napredka u znanju.

Opšte je poznato da se jezik najbolje uči kada neko vreme provedete u inostranstvu, a to je upravo zato što ste svakodnevno u kontaktu sa stranim jezikom i tada lako usvajate fond reči, pa i samu gramatiku i tipične fraze. Isto tako, mala deca koja ne pohađaju školu su u stanju da brzo savladaju i fond reči i gramatiku jezika i zato ne postoji ni jedan razlog da neko ne može da nauči drugi strani jezik.

kurs engleskog za početnike - slika Londona

PLAN RADA NA KURSU ENGLESKOG ZA POČETNIKE A1

slika do you speak english

Module 0
What english do you know?

1. Common words
2. Numbers 0-21
3. Plurals
4. The alphabet
5. Pronouns and possessive adjectives
6. Numbers 1-100
7. Days of the week
8. Saying hello ond goodbye

slika globusa

Module 1
People and places

1. Names and countries
2. Nationalities
3. Personal information
4. Verb “to be” (long and short forms)
5. Articles: a/an
6. Jobs

slika porodice na plaži

Module 2
You and yours

1. Family vocabulary
2. this, that, these, those
3. have got
4. Possessive ‘s
5. Everyday objects

slika trga u NY

Module 3
Everyday life
1. Daily routines
2. Present simple questions
3. Present simple (positive and negative)
4. Common verbs

slika bicikliste

Module 4
Loves and hates
1. Activities
2. Present simple: he and she, like … ing
3. Present simple questions: he and she
4. Activity verbs and adverbs of frequency

slika devojke na aerodromu

Module 5
Getting from A to B
1. Transport (at the airport)
2. can and can’t
3. Articles a/an, the and zero

slika hrane

Module 6
Eating and drinking
1. Food (countable and uncountable nouns)
2. There is and There are
3. some and any
4. How much and How many

slika sata

Module 7
Extraordinary lifes
1. Years, decades and centuries
2. Past simple: was and were
3. Past simple: regular and irregular verbs

slika spajdermena

Module 8
Fact or fiction?
1. Describing films
2. Past simple negative forms
3. Past simple questions

slika plaćanja

Module 9
Buying and selling
1. Shops and shopping
2. Comparative adjectives
3. Superlative adjectives
4. Reading: The world’s most famous markets

slika umetnice

Module 10
Street life
1. Describing people
2. Present continuous
3. Present simple or present continuous?
4. Clothes

slika jelena

Module 11
The world around us
1. Animals and natural features
2. Can and can’t for ability
3. Question words
4. Use of articles
5. Reading: amazing facts about the natural world

slika rukovanja

Module 12
A weekend away
1. Future intentions: going to, would like to and want to
2. Suggestions and offers
3. Vocabulary: Going out and staying in

slika online učenja

Module 13
Learning for the future
1. Infinitive of purpose
2. might and will
3. Vocabulary and speaking: Education and careers

slika devojke koja razgovara

Module 14
Keeping in touch
1. Ways of communicating
2. Present perfect
3. Time phrases with the Present perfect and Past simple

slika kompasa

Module 15
Going places
1. Prepositions of movement
2. have to, don’t have to, can and can’t
3. Things in a town

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog koji ima zanimljive članke iz kojih se može mnogo naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

U ponudi imamo i kurseve nemačkog jezika i možete ih pogledati na sledećem linku:

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

kurs engleskog za početnike slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne žurite. Izaberite tačan odgovor od 4 ponuđenih.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

3 komentara za “Kurs engleskog za početnike (a1)”

 1. Postovani,
  potrebno mi je da naucim osnovni Engleski za potrebe rada (voznje kamiona) u Americi.Engleski ne znam ,nikada ga bisam ucio.
  Molim Vas za info ,odakle krenuti,koji kurs upisati ?

 2. Poštovani Dejane,
  ako niste učili engleski, onda je najbolje da krenete od kursa A1 i ako već planirate
  da radite u inostranstvu, posebno u SAD, gde je engleski jezik maternji, onda vam
  je preporuka da nastavite sa učenjem bar do nivoa B1- tj. pređete A1, A2 i B1. Mi
  držimo časove online i u učionici. Možete nam poslati vaš broj mob.telefona na naš mail
  tehnoblok22@gmil.com, kako bi smo mogli lakše da vas kontaktiramo.

  Srdačan pozdrav,
  Admin
  Tehnoblok22

 3. Poštovanje… Želim učiti engleski jezik. Nikada nisam učila engleski u školi, pa bi želela da upišem kurs kod Vas. Kako mogu to uraditi?
  Pozdrav

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top