Zamenice u engleskom jeziku

Zamenice u engleskom jeziku (Pronouns) su, kako im samo ime kaže, reči kojima možete zameniti imenice. Recimo vlastitu imenicu John možete zameniti sa ličnom zamenicom He. Na engleskom “pro” znači “za” odn. “umesto” tj. Pronoun znači “umesto imenice”.

Niže na slici imate podelu zamenica u engleskom jeziku: Subject pronoun (zamenica subjekta), Object pronoun (zamenica objekta), Possessive pronoun (prisvojna zamenica) i Reflexive pronoun (povratna zamenica).

zamenice u engleskom jeziku

ZAMENICA SUBJEKTA I ZAMENICA OBJEKTA

Zamenica subjekta je aktivni vršilac radnje glagola, a zamenica objekta je izložena radnji glagola. Primer za zamenicu subjekta je ” I gave him a book./Ja sam mu dala knjigu.”, a za zamenicu objekta je “She gave me the book./Ona mi je dala knjigu.” U prvoj rečenici “I/ja” je subjekat tj. neko ko vrši radnju i zamenjuje npr. devojku koja se zove Samanta, a u drugoj rečenici “me/meni” je indirektni objekat i zamenjuje npr. vlastitu imenicu “John”. Iz ovih rečenica možete videti zašto su zamenice korisne kada treba u jeziku obezbediti neku informaciju.

Tipična rečenica ima formu Subjekat+Glagol+Indir.objekat+Direktan objekat. Recimo, u rečenici “He gave him an apple.”, “He” je subjekat, “gave” je glagol, “apple” je direktan objekat, a “him” je indirektan objekat. Indirektan objekat je po pravilu osoba.

Zamislimo da je umesto rečenice “She gave me the book.”, napisano “She gave John the book.” U prethodnoj rečenici ne bi smo znali da li John govori o sebi ili neko treće lice govori o John-u. Isto tako, ako bi ste umesto npr. zamenice “he” stalno koristili John, takva rečenica ne bi lepo zvučala. Npr. ako bi smo uporedili ove dve rečenice “John is watching a movie and he is eating popcorn.” i “John is watching a movie and John is eating popcorn.”, jasno nam je da prva rečenica mnogo bolje zvuči.

Prisvojna zamenica i prisvojni pridev

slika posessive pronouns and adjectives

Prisvojni pridev treba da obezbedi informaciju o vlasništvu. Npr. “This is my pen./Ovo je moja olovka” Prisvojni pridev “My/moj” je ispred imenice i govori nam o vlasništvu olovke tj. lice koje izgovara navedenu rečenicu je vlasnik olovke. Za razliku od prisvojnog prideva koji je ispred imenice, prisvojna zamenica zamenjuje imenicu i samostalna je u rečenici. Npr. “To whom belongs this pen? It’s hers./Kome pripada ova olovka? Njena je.” Ako bi smo odgovorili umesto sa “It’s hers” rečenicom “It’s her pen.” , onda bi smo koristili prisvojni pridev “her” ispred imenice. Pogrešno je napisati ❌”It’s hers pen.”, a pravilno ✅ “It’s her pen.” ili ✅ “It’s hers“.

Povratna zamenica

slika reflexive pronoun

Povratnu zamenicu koristimo kada je u rečenici ista osoba i subjekat i direktni ili indirektni objekat. Ukratko, to znači kada neko nešto sebi radi. Npr. “I hurt myself /Ja sam povredio sebe”. Ako ne bi ste koristili povratnu zamenicu “myself”, onda bi ste rekli “John hurt John” i ovde bi bila sumnja da li je “John” ista osoba ili su to različite osobe. Primer kada je osoba subjekat i indirektni objekat je “Mary poured herself a tea.”.

Povratne zamenice se često koriste sa prelaznim glagolima (transitive verbs):

amuse
blame
cut
dry
enjoy
help
hurt
introduce
kill
prepare
satisfy
teach

Većina prelaznih glagola mogu da budu zajedno sa povratnom zamenicom, ali svi glagoli koji pozdrazumevaju da neko nešto sebi može da uradi ne moraju da prihvate povratnu zamenicu. Primer za to je glagol “shave” tj. “brijanje”. Nepravilno je reći ❌”I usually shave myself after breakfast.”, a pravilno je ✅”I usually shave after breakfast.”

Ako želite da saznate nešto više o zamenicama možete posetiti sledeću stranicu: https://www.grammarly.com/blog/pronouns/

Ovo bi ukratko bilo osnovno objašnjenje za zamenice u engleskom jeziku. Nadamo se da će vam ovo biti od pomoći i da ćete sa ovim znanjem lakše nastaviti da izučavate engleski jezik.

Sledeća zanimljiva tema za vas može da bude:

Ukoliko ste zainteresovani za kurseve engleskog jezika možete posetiti našu stranicu: https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top