Sadašnje vreme u engleskom jeziku

Sadašnje vreme u engleskom jeziku ili “present tense” se ne odnosi na sadašnje vreme kako ga mi obično razumemo. “Tenses” u engleskom jeziku označavaju različite forme glagola i gramatičko vreme.

Npr. rečenica “Mount Everest is the highest mountain on earth above sea level.” ne važi samo u sadašnjosti, jer Mont Everest kao najviša tačka postoji i hiljadama godina unazad, kao što će postojati i u budućnosti. Za ovakvu rečenicu kažemo da govori o “večnim istinama” i zato se koriste glagoli u sadašnjem vremenu. U navedenoj rečenici glagol “be” ima sadašnju formu “is”.

Sledeća rečenica ima formu glagola u sadašnjosti (leaves), a zapravo govori o budućnosti “Now is 8:00 a.m., so we must wait, because the train leaves the station at 10:00 a.m., as scheduled”. Ovde važi pravilo da koristimo sadašnju formu glagola kada se nešto odigrava po unapred fiksnom rasporedu, iako je reč o budućem događaju. Dakle, gramatičko sadašnje vreme (present tense) može da se prostire i u prošlost i u sadašnjost i u budućnost.

sadašnje vreme u engleskom jeziku

U engleskom jeziku imamo 4 sadašnja vremena: Present simple (sadašnje prosto vreme), Present contiunuous (sadašnje neprekidno vreme), Present Perfect (sadašnje završeno vreme) i Present perfect continuous (sadašnje završeno neprekidno vreme). “Continuous” na engleskom označava neki proces koji je neprekidan, a “perfect” ima značenje završenosti radnje (perfect je reč izvedena iz latinske reči perfectur što znači završeno, postignuto.)

prosto sadašnje vreme (simple present tense)

Potvrdna rečenicaUpitna rečenicaNegativna rečenica
I thinkDo I think?I do not think
You thinkDo you think?You do not think
He thinksDoes he think?He does not think
She thinksDoes she think?She does not think
It thinksDoes it think?It does not think
We thinkDo we think?We do not think.
They thinkDo they think?They do not think.
SIMPLE PRESENT TENSE


sadašnje neprekidno vreme (present continuous tense)

Potvrdna rečenica
Subjectto be+ base + ing
Sheistalking.
Negativna rečenica
Subjectto be + not+ base + ing
Sheis not (isn’t)talking
Upitna rečenica
to be+ subject+ base + ing
Isshetalking?
PRESENT CONSTINUOUS TENSEsadašnje završeno vreme (present perfect tense)

Potvrdna rečenica
Subject+to have+past participle
Shehasvisited.
Negativna rečenica
Subject+to have + not+past participle
Shehas not (hasn’t)visited.
Upitna rečenica
to have+subject+past participle
Hasshevisited?
Negativna upitna rečenica
to have + not+subject+past participle
Hasn’tshevisited?
PRESENT PERFECT TENSE


sadašnje završeno neprekidno vreme (present perfect continuous tense)

Potvrdna rečenica Negativna rečenica Upitna rečenica
have been livingI haven’t been livingHave I been living?
You have been livingYou haven’t been livingHave you been living?
He, she, it has been livingHe hasn’t been livingHas she been living?
We have been livingWe haven’t been livingHave we been living?
You have been livingYou haven’t been livingHave you been living?
They have been livingThey haven’t been livingHave they been living?
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE


sadašnje vreme u engleskom jeziku
Sadašnja gramatička vremena na vremenskoj liniji
Present SimplePresent Continuous
Stvari koje su “večne” istine:
The earth revolves around the sun.
Stvari koje se događaju u momentu kada govorimo o njima: . My sister is watching TV now.
Trajne situacije (ili skoro trajne; istinite bar nekoliko godina): John lives in Paris.Privremene situacije: John is living in Paris now (možda će opet da se preseli). Situacije koje se sporo menjaju:  I’m losing weight.
Navike ili stvari koje regularno radimo:I drink tea every day.Privremene ili nove navike: I‘m drinking too much again. Navike koje nerviraju (obično sa always): My flatmate is smoking to much in our apartment.
Budući događaji koji se odvijaju po nekom fiksnom planu: My plane leaves at nine tonight. Da govorimo o budućnosti posle određenih reči (‘when’ ‘until’ ‘after’ ‘before’ ‘as soon as’): I’ll call you when I get home. Sigurni budući planovi: I‘m meeting her at 10:00 am.
Da govorimo o onom što se dešava u filmovima, predstavama, knjigama: Fictional detective Sherlock Holmes solves even the most challenging of mysteries.Kada govorite o ljudima na fotografijama: In this photo, I am playing football.

UPOTREBA PRESENT PERFECT I PRESENT PERFECT CONTINUOUS

The present perfect continuous tense se koristi kada se govori o neprekidnim, ali ne nužno završenim procesima. 

The present perfect tense se koristi kada se govori o završenim radnjama.

UPOREDITE:

  • I have been writing a letter since morning. (naglašen je proces)
  • I have written a letter. (naglašen je završetak)
  • I have been reading since morning. (naglašen je proces)
  • I have read two books since morning. (naglašen je završetak)

PRIVREMENO I TRAJNO

The present perfect continuous tense se koristi da se govori o privremnim radnjama i situacijama; the present perfect tense se koristi da se govori o trajnim situacijama.

  • That boy has been standing at the gate for hours. (privremena radnja)
  • The temple has stood on the hill for hundreds of years. (trajna situacija)

Ako želite da saznate nešto više o SPT I PCT možete posetiti sledeću stranicu: https://www.englishclub.com/grammar/verbs-classification-helping.htm

Ovo bi ukratko bilo osnovno objašnjenje sadašnjeg vremena u engleskom jeziku. Nadamo se da će vam ovo biti od pomoći i da ćete sa ovim znanjem lakše nastaviti da izučavate engleski jezik.

Ukoliko ste zainteresovani za kurseve engleskog jezika možete posetiti našu stranicu: https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top